top of page

Klikając "Wyślij" akceptujesz niżej przedstawioną klauzulę dotyczącą danych osobowych.

Klauzula informacyjna dot. administratora danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAŁGORZATA SZWAŁEK STUDIO MEGAN, Koralowa 1/3 20-583 Lublin

 2. Kontakt z MEGAN STUDIO jest możliwy pisemnie na adres MAŁGORZATA SZWAŁEK STUDIO MEGAN, Koralowa 1/3 20-583 Lublin

 3. MEGAN STUDIO wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail meganstudio.lublin@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy (w tym wysłania zapytania ofertowego i jego obsługi) oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes MEGAN STUDIO (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw, a także kierowaniu zapytań ofertowych oraz umożliwieniu MEGAN STUDIO dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz MEGAN STUDIO usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy. 

 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez MEGAN STUDIO.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 10. Jeśli kontakt z Panią/Panem został zainicjowany przez MEGAN STUDIO, Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych i są przetwarzane w zakresie obejmującym imię, nazwisko i  służbowe dane kontaktowe.

 11. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

bottom of page