top of page

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEGAN STUDIO

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania Sklepu Internetowego MEGANSTUDIO.NET, działającego pod adresem: www.meganstudio.net, prowadzonego przez Małgorzata Szwałek MEGAN STUDIO, Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin, NIP: 712-21-08-475

SŁOWNICZEK

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Newsletter – informacja handlowa dotycząca meganstudio.net oraz MEGAN STUDIO, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie Internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca pod adresem meganstudio.net umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary.
Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
Użytkownik – podmiot, który założył konto w Sklepie Internetowym.
MEGAN STUDIO – JDG z siedzibą w Lublinie ul. Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin będąca sprzedawcą Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy.

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod meganstudio.net.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.).
Sklep Internetowy, działający pod adresem meganstudio.net prowadzony jest przez Małgorzata Szwałek MEGAN STUDIO, Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin, NIP: 712-21-08-475
Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach Sklepu Internetowego.
Warunkiem skorzystania ze Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

§ 2. OFERTA I CENA TOWARÓW

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów będących w jego ofercie
za pośrednictwem strony www.meganstudio.net
Wizerunki Towarów prezentowane w Sklepie Internetowym mają jedynie charakter informacyjny i mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości.
Wszelkie informacje o Towarach umieszczone w Sklepie Internetowym,
w szczególności opisy, parametry, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. Nie zawierają kosztów przesyłki Towarów.
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy.

§ 3. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

Status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez podanie loginu, hasła, adresu e-mail oraz oświadczeniu o zapoznaniu się z regulaminem i polityką prywatności.
Zalogowanie się w Sklepie Internetowym następuje przy użyciu loginu i hasła.
Wraz z rejestracją w Sklepie Internetowym Klient uzyskuje dostęp do konta klienta. Umożliwienie składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym następuje po uzupełnieniu niezbędnych danych w zakładce „Profil”. Klient ma możliwość modyfikacji danych oraz ich usunięcia.
Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia można składać jedynie poprzez Sklep Internetowy pod adresem meganstudio.net.
Złożenie zamówienia może nastąpić:
a. za pośrednictwem zarejestrowanego zgodnie z § 3. konta klienta;
b. z pominięciem procedury rejestracji – poprzez poprawne wypełnienie wszystkich danych oznaczonych jako wymagane w formularzu zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczną informację zwrotną potwierdzającą złożenie zamówienia wraz ze wskazaniem numeru zamówienia generowanego przez system obsługujący Sklep Internetowy. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia przez Sklep Internetowy możliwości realizacji zamówienia.
Zawarcie umowy sprzedaży wymaga potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Sklep m. in. pod kątem dostępności Towarów. Sklep Internetowy potwierdza możliwość realizacji zamówienia poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Proces zamówienia składa się z sześciu kroków:
1. wyboru Towarów;
2. złożenia zamówienia;
3. potwierdzenia zamówienia;
4. zapłaty po uprzednim potwierdzeniu przez Sklep Internetowy zamówienia;
5. potwierdzenia realizacji zamówienia;
6. odbioru zamówionych Towarów.

Wysyłając formularz zamówienia Klient składa ofertę kupna Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).
Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy (przyjęcia oferty Klienta).
Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.
Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia jest oznaczony dla każdego z Towarów z osobna i liczony jest od momentu dostarczenia Klientowi potwierdzenia realizacji zamówienia drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8.

Termin może zostać wydłużony ze względu na opóźnienia wynikające z wydłużenia realizacji zleceń firm przewozowych.
W przypadku zamówienia kilku Towarów o różnym czasie realizacji zamówienia ostateczny czas realizacji będzie równy najdłuższemu z podanych czasów realizacji.

§ 6. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące formy płatności:
płatność kartą kredytową poprzez system FONDY
Płatność przelewem elektronicznym poprzez system FONDY

Przedpłata na rachunek bankowy uzgodniony ze sklepem.
Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 2.
W przypadku wyboru płatność wskazanych w ustępie 1 punkt 1.1.1, 1.1.2 lub 1.1.3 Klient uiszcza kwotę wskazaną w podsumowaniu zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia drogą elektroniczną o możliwości realizacji zamówienia.
Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność gotówką przy odbiorze jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.
Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Sklep Internetowy.
Towar jest do odebrania osobiście w jednym z poniższych punktów:
MEGAN STUDIO, Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin, 

Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

W przypadku odbioru osobistego koszt dostawy wynosi 0 zł.
Wybierając opcję odbioru osobistego dostępne są tylko formy płatności wskazane w ustępie 1 punkt 1.1.1, 1.1.2 


Przy odbiorze przesyłki niezależnie od wybranej formy odbioru Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia jej zawartości i ewentualnego zwrotu.
Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU

Niniejszy paragraf Regulaminu, dotyczący odstąpienia od umowy (§7), nie dotyczy Klientów niebędących Konsumentami.
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego wydania Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż kurier, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Zwracany towar powinien być w postaci nienaruszonej, zapakowany w oryginalne opakowanie, nieposiadające oznak użytkowania, wraz z załączonym dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru, Konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy (formularz zwrotu) dostępnym na stronie i-color.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów. Zwrot kosztów zamówionego towaru obejmuje wszystkie otrzymane od Klienta płatności, jednakże zwrot kosztów przesyłki zamówionego towaru do Klienta nie obejmuje dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności.
Sklep Internetowy nie odbiera paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek
za pobraniem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w  odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym Towary grawerowane na życzenie Klienta;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
W kwestiach odstąpienia od umowy nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22, poz. 271 – do umów zawartych do dnia 25 grudnia 2014 roku, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827) – do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku.
Zwracany Towar należy przesyłać na adres Małgorzata Szwałek MEGAN STUDIO, Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin

§ 8. REKLAMACJE

Sklep dokłada wszelkich starań, aby dostarczony Klientowi towar nie posiadał wad, jeśli jednak sprzedana rzecz ma wady, Klient, będący Konsumentem, ma prawo złożyć reklamację, zgodnie z wystawioną przez producenta towaru gwarancją lub obowiązującymi przepisami prawa.
Reklamację należy składać w formie pisemnej przesyłając listem poleconym na adres Małgorzata Szwałek MEGAN STUDIO, Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin, formularz reklamacji, wraz z załączoną kopią dowodu zakupu lub przesyłając reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: meganstudio.lublin@gmail.com
Reklamowany Towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie, dołączyć do niego dowód zakupu oraz opis reklamacji, o którym mowa w § 8 ust. 2 i przesłać na adres biura handlowego podany w § 8 ust. 2.
Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Klient zostanie powiadomiony drogą pocztową lub elektroniczną.

§ 9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać, mailowo pod adres: meganstudio.lublin@gmail.com lub przy użyciu formularza reklamacyjnego.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
Sklep zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10. NEWSLETTER

Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

§ 11. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. Urządzenie z dostępem do internetu
W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie
za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.meganstudio.net oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 12. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego jest Małgorzata Szwałek MEGAN STUDIO, Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin. Dane osobowe Klienta zebrane zostały w celu umożliwiania korzystania ze Sklepu Internetowego.
MEGAN STUDIO może wykorzystywać dane osobowe we własnych działaniach marketingowych.
Wysyłanie przez MEGAN STUDIO do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga wcześniejszego i odrębnego wyrażenia zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.

§ 13. PLIKI COOKIES 

Przez korzystanie ze Sklepu Internetowego Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używaniem przez meganstudio.net ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze Sklepu Internetowego.
Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub telefonie Użytkownika, podczas gdy odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zablokuje używane przez wsliwinski.pl ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Sklepu Internetowego na przykład Użytkownik może nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Sklepu Internetowego bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

§ 14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Użytkownik ma prawo korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny
z regulaminem i obowiązującym prawem.
Użytkownik nie nabywa żadnych praw do utworów graficznych, tekstowych oraz video, a także bazy danych i układu strony www.meganstudio.net
Prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego oraz tego co jest w nim zawarte posiada jedynie właściciel firmy Małorzata Szwałek MEGAN STUDIO
Użytkownik nie ma prawa do wykonywania autorskich praw zależnych tj. kopiowania, zwielokrotniania, modyfikowania oraz transmitowania w jakikolwiek sposób portalu meganstudio.net oraz treści w nim zawartych.
Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność wsliwinski.pl i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymanie tego punktu regulaminu oznacza świadome łamanie prawa przez Użytkownika.

§ 15. DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w następujący sposób:
a. pocztą pod adresem: Małgorzata Szwałek MEGAN STUDIO, Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin
b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 791 303 405
c. za pośrednictwem e-mail: meganstudio.lublin@gmail.com

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie na stronie internetowej dostępnej pod adresem meganstudio.net
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. Kupujący nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.
Sprzedaż towarów w Sklepie Internetowym, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

bottom of page